Odbory - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odbory

Pre záujemcov - denné štúdium
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 


Dĺžka štúdia: 4 roky
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
 ·         podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
 ·         zdravotná spôsobilosť,
 ·         úspešné absolvovanie talentovej skúšky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania:
 ·         Stredné odborné vzdelanie
 ·         ISCED 3A
 
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí pracovníci v školách, centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
·     študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch
·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory
Vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť
Dĺžka štúdia: 4 roky
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
·         podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
·         zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
·         maturitné vysvedčenie,
·         certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí, certifikát z nemeckého jazyka (po absolvovaní ročného študijného pobytu)
·         preukaz opatrovateľa
Poskytnutý stupeň vzdelania:
·         Stredné odborné vzdelanie
·         ISCED 3A
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
V pracovných pozíciách ako vychovávateľ, opatrovateľ v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, vychovávateľ v školskom klube detí, pracovník v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, mládež, dospelých a seniorov, kvalifikovaný opatrovateľ, au-pair doma i v zahraničí.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
·     študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch
·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory
·    štúdium ošetrovateľstva na Fakulte ošetrovateľstva v Banskej Bystrici a v príbuzných odboroch
Sociálno - výchovný pracovník


Dĺžka štúdia: 4 roky
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
·    podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania:
·         Stredné odborné vzdelanie
·         ISCED 3A
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
V pracovných pozíciách úradníci v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, v školských zariadeniach a kluboch detí, pracovníci v centrách voľného času, súkromný podnikateľ v oblasti poskytovania starostlivosti a sociálnych služieb, zamestnanci obecných, okresných, mestských a krajských úradoch, úradoch práce
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelanie):
·     študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore sociálno-právna činnosť a príbuzných odboroch
·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch sociálna práca, andragogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov a iné pedagogické a humanitné odbory
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky