Odbory - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odbory

Pre záujemcov - denné štúdium
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 


Dĺžka štúdia: 4 roky
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
 ·         podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
 ·         zdravotná spôsobilosť,
 ·         úspešné absolvovanie talentovej skúšky
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania:
 ·         Stredné odborné vzdelanie
 ·         ISCED 3A
 
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí pracovníci v školách, centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
·     študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch
·   štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky