Odbory - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odbory

Pre záujemcov - pomaturitné štúdium
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvoDiaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium

Dĺžka štúdia : 2 roky

Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie

Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

  • Teoretické vzdelávanie
o   Odborný cudzí jazyk
o   Pedagogika
o   Špeciálna pedagogika
o   Psychológia
o   Biológia a starostlivosť o zdravie
o   Metodika hudobnej výchovy
o   Metodika výtvarnej výchovy
o   Metodika telesnej výchovy
o   Metodika literárnej a jazykovej výchovy

  • Praktická príprava
o   Tvorivá dramatika
o   Hra na hudobný nástroj
o   Aplikovaná informatika
o   Seminár odbornej praxe
Sociálno-právna činnosť

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium

Dĺžka štúdia: 2 roky

Požiadavky na uchádzačov: ukončené stredné vzdelanie, absolvovanie maturitnej skúšky, dobré fyzické a duševné zdravie

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU
Absolvent študijného odboru sociálno-právna činnosť môže vykonávať činnosť kvalifikovaných pracovníkov v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, napr. v úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, ústavoch sociálnej starostlivosti, na obecných zastupiteľstvách, ďalej v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry a vo výrobnej a podnikateľskej sfére.
Z odbornej stránky je absolvent pripravený tak, aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať činnosť stredoškolsky vzdelaných pracovníkov v oblasti sociálno-právnej starostlivosti. Odbornou praxou i ďalším štúdiom si ďalej zvyšuje kvalifikáciu.
Pomaturitné kvalifikačné štúdium je určené pre absolventov všetkých stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Jeho základným cieľom je umožniť získať študentom praktickú kvalifikáciu. Profil absolventa sa zakladá na báze všeobecného vzdelania, získaného štúdiom na strednej škole, na ktoré nadväzuje odborný základ budúcej profesie, zavŕšený intenzívnou profesne orientovanou prípravou.

Štúdium sa ukončuje odbornou maturitnou skúškou.

Vyučovacie predmety pre študijný odbor 6851 N sociálno-právna činnosť
  • Teoretické vzdelanie
o   Odborný cudzí jazyk
o   Psychológia
o   Pedagogika
o   Sociológia
o   Ekonomika a riadenie
o   Právo
  • Praktická príprava
o   Sociálno-psychologický výcvik
o   Technika administratívy a korešpondencia
o   Informatika
o   Komunikácia
o   Riadenie sociálnej práce
o   Metódy sociálnej práce
o   Sociálno-právna pomoc
o   Seminár z odbornej praxe
o   Sociálna a liečebná pedagogika
o   Personalistika
o   Zdravotné náuky
Špeciálna pedagogika

Diaľkové špecializačné pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií

Dĺžka štúdia : 2 roky

Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU
Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami, vrátane zdravotného postihnutia.
Pripravuje absolventov na prácu s deťmi predškolského veku so zmyslovým, telesným alebo mentálnym postihnutím v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl alebo detí integrovaných medzi intaktnú populáciu.
Pripravuje absolventov i na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania.

Štúdium sa ukončuje odbornou maturitnou skúškou

Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7518 Q špeciálna pedagogika
  • Teoretické vzdelávanie
o   Odborný cudzí jazyk
o   Základy špeciálnej pedagogiky
o   Psychológia a patopsychológia
o   Psychopédia
o   Patobiológia a starostlivosť o postihnuté dieťa
o   Sociálna patológia
o   Sociológia
o   Neurológia a psychiatria
o   Základy manažmentu
o   Foniatria
  • Praktická príprava
o   Aplikovaná informatika
o   Metodika edukačných činností postihnutých detí
o   Seminár odbornej praxe
o   Logopedická intervencia
o   Etopédia – terapie
o   Somatopédia – terapie
o   Muzikoterapia
o   Arteterapia
o   Ergoterapia
o   Metodika telesných cvičení a pohybových hier zdravotne postihnutých a oslabených detí
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky